Agenda

Op deze pagina vindt u de agenda van Nepomuk, met lezingen, bijeenkomsten en exposities.

Donderdag 24 januari 2019
Nepomukkapel
20:00 uur

Archeologische opgravingen op de Laarakker te Haps

Afbeeldingsresultaat voor opgraving laarakker haps Tom Hos

Beste leden, we nodigen u uit voor een interessante lezing op donderdag 24 januaridoor archeoloog Tom Hos van het opgravingsbureau Econsultancy uit Boxmeer.

Archeologische opgravingen op de Laarakker te Haps

Econsultancy was sinds eind april 2017 bezig met archeologische opgravingen op Bedrijvenpark Laarakker te Haps.

Onder het thema ‘food, productie en transport’ wilde men de sterke overeenkomsten laten zien in het gebruik van deze gronden door de eeuwen heen.

De oost-west georiënteerde dekzand rug van zo’n 1,2 km lengte tussen Haps en de A73 is namelijk al eeuwenlang een aantrekkelijke vestigingsplaats.

Jagers-verzamelaars, de eerste boeren en de latere boerengemeenschap leefden er. Ambachtelijke activiteiten, zoals metaalbewerking, hebben er plaatsgevonden. Volgens eerdere onderzoeken waren er in de ondergrond belangrijke archeologische resten aanwezig.

Bij de opgraving hoopten de archeologen van Econsultancy funderingen van boerderijen, wegen en werkplaatsen uit het Neolithicum, de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd  en de Middeleeuwen te vinden. Door een dikke conserverende akkerlaag waren de archeologische sporen goed bewaard gebleven. Bekend was dat er zich een grafveld uit de brons- en ijzertijd in het plangebied bevond. Dat gegeven schepte hoge verwachtingen.

De sporen zijn toen voor het eerst volledig blootgelegd.

Tom Hos weet er alles over te vertellen, middels een powerpoint  presentatie met prachtige foto’s en overzichten.

Archeoloog Tom Hos, projectleider van het onderzoek:

“Econsultancy beschikt over een groot team van archeologen met verschillende specialisaties. Daarnaast werken we samen met amateur-archeologen uit de regio. Zij weten vaak veel over de plaatselijke historie.”

Deze lezing mag u niet missen

Tot ziens op donderdag 24 januari 2019 om 20.00 uur in de Nepomukkapel

Maandag 18 februari 2019
Nepomukkapel
20:00 uur

Jaarvergadering en presentatie

Afbeeldingsresultaat voor jaarvergadering

Beste Leden, op

maandag 18 februari vindt de jaarvergadering plaats in de Nepomukkapel, aanvang 20.00 uur.

JAARVERGADERING

Agenda:

1) Opening voorzitter: Dick Jetten

2) Notulen vorige jaarvergadering liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage.

3) Jaarverslag 2018 secretaris: Dick Reijnen

4) Jaarverslag 2018 penningmeester: Patrick Peeters

5) Verslag kascommissie: dhr. A. Schrijen en dhr. M. Martens

6) Benoeming kascommissie:dhr. M. Martens en nieuw lid…

7) Bestuursverkiezing: Dick Reijnen en Maurits Stoetzer treden af en stellen zich terstond herkiesbaar.

8) Rondvraag

Toelichting Agenda:

6) Kascommissie: dhr. A. Schrijen neemt afscheid en dhr. M. Martens blijft nog een jaar aan.

7) Bestuursverkiezing: kandidaten voor het bestuur dienen schriftelijk voorgedragen

te worden bij het bestuur door tenminste 5 leden. Dit is mogelijk tot punt 7 de

bestuursverkiezing

Na de pauze:

Lezing/presentatie over Nederlandse Tabaksdozen door ons lid

Jan Arts

Zoals u misschien wel weet, heeft Jan zijn passie in het verzamelen van koperen gebruiksvoorwerpen uit vroeger tijden.

Samen met zijn vriend Frans van Dinter rijdt hij bijna elke zondag naar Tongeren om daar van alles van zijn gading te vinden.

Tot zijn verzamelitems behoren ook de Nederlandse tabaksdozen.

Intussen heeft hij hierover een mooie presentatie gemaakt waarbij het een en ander zal vertellen over het ontstaan en het gebruik van tabaksdozen in vroeger tijden.

Tot ziens op maandag 18 februari 2019 om 20.00 uur in de Nepomukkapel.

Dinsdag 31 december 2019
00:00 uur

Jaarprogramma 2019

Beste leden het jaarprogramma 2019.

wijzigingen voorbehouden

Agenda archief