Agenda

Op deze pagina vindt u de agenda van Nepomuk, met lezingen, bijeenkomsten en exposities.

Vrijdag 30 december 2022
Nepomukkapel
20:00 uur

Jaarvergadering 30 mei 2022

Beste Leden,

Op maandag 30 mei 2022 vindt de jaarvergadering plaats in de Nepomukkapel, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1) Opening voorzitter: Dick Jetten

2) Notulen vorige jaarvergadering 2019 liggen voor aanvang ter inzage.

3) Jaarverslag 2019, 2020, 2021 secretaris: Dick Reijnen

4) Jaarverslag 2019, 2020, 2021 penningmeester: Patrick Peeters

5) Verslag kascommissie: Dhr. M. Martens en Dhr. T. Bongaerts.

6) Benoeming kascommissie: Dhr. Bongaerts blijft aan, benoeming nieuw commissielid.

7) Bestuursverkiezing: Mark Berbers en Toke Lucassen treden af. Mark heeft aangegeven dat hij voor het bestuur niet meer herkiesbaar is. Toke is herkiesbaar.

8) Rondvraag

Toelichting Agenda:

Kascommissie: dhr. M. Martens neemt afscheid.

Bestuursverkiezing: kandidaten voor het bestuur dienen schriftelijk voorgedragen

te worden bij het bestuur door tenminste 5 leden. Dit is mogelijk tot punt 7 de

bestuursverkiezing

Na de pauze:

Presentatie door Hans Lucassen over het project Titus Brandsma Boxmeer.

Er is intussen in Boxmeer een gedenkteken voor Titus Brandsma.

Een stichting onder aanvoering van Hans Lucassen heeft  zich daarvoor ingezet.

“Zijn held moet ook in zijn woonplaats worden geëerd”. In sept.1898 intrede van Titus Brandsma in het noviciaat van de paters Carmelieten te Boxmeer. Als kloosternaam koos hij de naam Titus, zoals zijn vader heette.

Van 1900 – 1906 volgde Titus een studie wijsbegeerte en filosofie in Boxmeer, Zenderen en vervolgens in Oss (1903).

Op 15 mei 2022 wordt Titus Brandsma heilig verklaard.

Tot ziens op maandag 30 mei om 20.00 uur in de Nepomukkapel.

 

 

 

 

Zaterdag 31 december 2022
00:00 uur

Brief aan de leden

Brief aan de leden

Geachte leden van Nepomuk,

Om begrijpelijke redenen hebben wij lange tijd onze activiteiten moeten staken. Eind vorig jaar stonden wij op het punt u weer te informeren over het hervatten daarvan. Maar we werden vlak daarna door de landelijke lock-down met de neus op de vervelende feiten gedrukt.

Omdat wij inmiddels, in lijn met de landelijke richtlijnen, mogelijkheden zien om de activiteiten van Nepomuk in 2022 te hervatten, willen wij u in deze brief op een aantal punten nader informeren.

➢ Vorig jaar ontving u van ons een brief waarin wij meldden dat wij genoodzaakt waren om de activiteiten van onze vereniging tijdelijk te staken. In dezelfde brief gaven wij aan dat wij om die reden over 2021 géén contributie zouden gaan innen. Wij stelden u echter in de gelegenheid om in plaats daarvan  een vrijwillige bijdrage te doneren om ondermeer de vaste verenigingskosten te kunnen dekken. Wij willen allen die daaraan gehoor hebben gegeven bijzonder bedanken: uw reacties hebben onze verwachtingen overtroffen! Nogmaals onze hartelijke dank aan iedereen die op deze wijze ‘Nepomuk’ heeft ondersteund! Geweldig...

➢ Ondanks het feit dat vorig jaar géén jaarvergadering heeft plaatsgevonden, heeft de Kascommissie de boekhouding over het boekjaar 2020 beoordeeld én goedgekeurd. Wij hebben in overleg met de Kascommissie besloten om de samenstelling van deze commissie over boekjaar 2021 ongewijzigd te laten. Uiteraard zult u bij de eerstvolgende jaarvergadering hierover nader worden geïnformeerd. 

➢ Nu de ontwikkelingen rondom het Corona-virus dat toelaten, hebben we besloten om binnenkort ons activiteitenprogramma te hervatten. De eerstvolgende activiteit zal onze jaarvergadering zijn. Deze zal plaatsvinden op 30 mei.

➢ Bijgaand treft u het jaarprogramma aan. We hebben helaas moeten besluiten om dit jaar géén excursie te organiseren, maar we denken desondanks dat we een gevarieerd programma aan kunnen bieden. Daarnaast willen wij u informeren dat we, o.a. vanwege het verkorte activiteitenprogramma, over 2022 géén contributie in rekening gaan brengen. We hopen dat u dit zult waarderen.

➢ Wij hebben in de laatste bestuursvergadering een belangrijke beslissing genomen over de wijze waarop u voortaan de convocaties zult ontvangen. Vanwege de organisatorische druk én de hoge kosten zullen deze niet meer in papieren vorm in uw brievenbus vallen. Voortaan zult u informatie en convocaties van Nepomuk uitsluitend nog per e-mail ontvangen. Dit brengt als bijkomend voordeel met zich mee dat wij u ook ‘last minute’ kunnen informeren als een activiteit, om welke reden dan ook, onverhoopt niet door kan gaan. Wij realiseren ons dat het e-mail verkeer niet voor iedereen de voorkeur heeft, maar rekenen desondanks op uw begrip hiervoor.

➢ Voor dit mailverkeer is een eigen mailadres  aangemaakt; dit kunt u tevens gebruiken om met het bestuur te communiceren. Dit mailadres luidt secretariaat@nepomukboxmeer.nl

➢ Zoals u wellicht heeft gezien stond onze kapel in de steigers voor een omvangrijke restauratie van interieur, gevels met voeg- en pleisterwerk, glas-in-loodvensters en klokkenstoel. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Het brengt echter nog het nodige werk met zich mee om de kapel weer voor gebruik geschikt te maken.

➢ Ten slotte willen wij u vriendelijk attenderen op onze prachtige website www.nepomukboxmeer.nl waarop u veel actualiteiten, wetenswaardigheden en verenigingsnieuws kunt  raadplegen. 

……….Wij hopen dat wij u met bovenstaande informatie op dit moment voldoende hebben geïnformeerd en zien er naar uit om samen met u de activiteiten van de ‘Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer’ te kunnen hervatten !

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, in het algemeen of naar aanleiding van deze brief, dan verzoeken wij u ons een mail te sturen naar bovenstaand adres.

Met hartelijke groet, het bestuur van de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer,

Dick Jetten, Dick Reijnen, Patrick Peeters, Toke Lucassen, Maurits Stoetzer en Mark Berbers.

De datum is gezet op 31-12-2022 zodat  deze mededeling het hele jaar zichtbaar blijft en deze daardoor tot die datum niet in het archief terecht komt. Dit geldt uiteraard ook voor de het  jaarprogramma.

Zaterdag 31 december 2022
12:00 uur

Aangepast Jaarprogramma 2022

Beste leden in verband met het aangepaste activiteitenprogramma 2022 heeft het bestuur besloten om over dit verenigingsjaar geen contributie te heffen.

De datum is gezet op 31-12-2022 zodat  deze mededeling het hele jaar zichtbaar blijft en deze daardoor tot die datum niet in het archief terecht komt.

Agenda archief