1986 2011
1986
2011

De Historische Vereniging Nepomuk

De Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer stelt zich ten doel om de belangstelling in de (lokale) historie te bevorderen.

Het logo van Nepomuk

Onze vereniging bereikt dat door het regelmatig organiseren van een aantal aktiviteiten voor haar leden, en soms ook voor niet-leden.
Zo stelt Nepomuk een jaarprogramma op met ondermeer lezingen, een tweetal excursies en de zogenaamde rariteitenavond waarin leden zelf een antiquiteit, een rariteit, een document of foto enz. inbrengen en hun kennis delen met de aanwezige leden.
Daarnaast is de vereniging Nepomuk, genoemd naar de 18e eeuwse Nepomukkapel.
dat als verenigingsonderkomen dient, actief op het gebied van publikaties, het Gemeentemuseum, het geven van rondleidingen en het veiligstellen en documenteren van objecten en documentatie uit het verleden. In 2004 vormde het aanbieden van het jumelagemonument in Sigmaringen en in Boxmeer (nabij De Weijer) een van de hoogtepunten uit de historie van de vereniging die in 1986 werd opgericht. In 2006 werd het twintigste verenigingsjaar gevierd en in 2011 het vijfentwintig jarig jubileum dat gevierd werd met een avondvullend programma "Cabaret de la Mer".

Nepomuk haakt ook in op actuele thema's, Zo organiseerde zij op 26 september 2014, de dag waarop in 1944 de bevrijding van Boxmeer werd ingezet, een indrukwekkende herdenkingsavond in het teken van '70 jaar leven in vrijheid'.  


Een jaarlijks terugkerend evenement vormde de grote tentoonstelling in de Nepomukkapel tijdens het traditionele weekend van de H. Bloedprocessie. Telkens weer met een wisselend thema zoals het Boxmeerse onderwijs, kastelen in de regio, de Boxmeerse sigarenindustrie, Markante Boxmerenaren van de 20e eeuw, 350 jaar Karmel Boxmeer, 600 jaar Boxmeerse Vaart en een expositie over hetgeen in de naoorlogse periode in Boxmeer allemaal onder de slopershamer verdwenen is. Van de tentoonstelling over het 350 jarig Karmeljubileum mag als bijzonderheid gemeld worden dat deze expositie enige maanden later naar de pandgang van het Karmelklooster werd verplaatst en een van de feestelijke hoogtepunten vormden van het jubileumjaar. Sinds een aantal jaren is men met organisatie van tentoonstellingen gestopt en richt men zich op het digitale tijdperk door middel van het lanceren van de website www.nepomukboxmeer.nl en andere vormen waarbij digitale technieken en het internet centraal staan.


Nepomuk heeft zich de laatste jaren vele malen ingespannen voor het behoud van historische objecten zoals ondermeer de aankoop van Boxmeers 18e eeuws tafelzilver voor Gemeente Boxmeer en de authentieke toegangspoorten van de oprijlaan van het kasteel. Ook enkele authentieke hout gesneden medaillons uit een trapbalustrade van het in de 19e eeuw gesloopte gedeelte van het kasteel kon door bemiddeling van de vereniging worden veiliggesteld en behouden.
Nepomuk heeft ook diverse keren een actieve rol gespeeld in de realisering van boekwerken zoals"Door de eeuwen heen” (2004) , "De Vaart" (Jubileumboek 2000), ."Een eeuw vooruit" (1998), "De Latijnse School van de paters Karmelieten" (1993) "Kasteel Boxmeer, een geschiedenis” (1991) en "Stucwerk – Hechtwerk”. Op initiatief (en ontwerp) van de vereniging werd in 2004 het jumelagemonument Boxmeer-Sigmaringen onthuld. Zowel in het Zuid-Duitse Sigmaringen als in Boxmeer bevindt zich een identiek kunstwerk, vervaardigd door Juul Baltussen uit Westerbeek. Ook heeft Nepomuk in 2014 een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de History Box Boxmeer en aan het boekje De Bataafse Rivier.


De Historische Vereniging Nepomuk kent momenteel zo’n 210 leden, waarvan een groot deel woonachtig in de plaats Boxmeer. Het lidmaatschap kost € 12,00 per jaar en met een medegezinslid € 18, waarbij alle activiteiten voor leden vrij toegankelijk zijn. Alleen voor de jaarlijkse excursie wordt een extra bijdrage gevraagd.