bruikleenovereenkomst

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN       

Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer             

Boxmeer:..........................................

Datum:............................................

Bruikleenovereenkomst aan te gaan inzake de volgende zaak/zaken:

  •  
  •  
  •  

Zulks onder de volgende voorwaarden:

De bruikleengever verklaart dat de zaak/zaken in de volgende staat verkeren

*omschrijving:.................................................................................................

De bruikleennemer verklaart de zaak/zaken te hebben ontvangen in de onder hierboven omschreven staat.

Bruikleennemer zal de zaak/zaken slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze in bruikleen is  zijn gegeven n.l. tentoonstellen in de Nepomukkapel of indien mogelijk in het Gemeente Museum Boxmeer

De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde/bepaalde tijd, met ingang van:

datum  ..............................

De bruikleennemer beheert en onderhoudt de hem toevertrouwde voorwerpen zorgvuldig.

.De bruikleennemer zal de voorwerpen niet zonder toestemming van de bruikleengever naar een ander pand / locatie overbrengen bv. naar het museum Boxmeer in het souterrain va het kasteel van Julie Postel

De bruikleennemer geeft in geval van verlies of beschadi­ging hiervan onmiddellijk kennis aan de bruikleengever.

Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan de voorwerpen geschieden uitsluitend in opdracht van de bruikleengever.

De bruikleengever of een daartoe door hem aangewezen persoon is gerechtigd de in                    bruikleen gegeven voorwerpen te bezichtigen en toe te zien dat deze passend worden beheerd.

Bij niet-naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst door de bruikleennemer, is de bruikleengever gerechtigd de in bruikleen gegeven voorwerpen onmiddellijk terug te vorderen.

De overeenkomst kan zowel door de bruikleengever als bruikleennemer op ieder moment, ten minste één maand van te voren, opgeheven worden.

Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven.

Bij het einde van de overeenkomst is de bruikleennemer verplicht de zaken in te leveren in dezelfde staat, waarin hij de zaak  de zaken bij aanvang van de overeenkomst heeft aanvaard.

Aldus overeengekomen opgemaakt te Boxmeer op: datum .........................................

De bruikleennemer:    Hist. Ver. Nepomuk Boxmeer:......................................                                             

Handtekening:.................................................

 

De bruikleengever:   ........................................ 

Handtekening....................................................