Speurtocht naar het verleden; een bijzondere vondst door ons lid Jan Tunnissen

Zondag 18 september 2016

 

Ons lid van de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer Jan Tunnissen deed een bijzondere ontdekking in Nijmegen.  Peer Meurkens eveneens lid van Nepomuk is ook bij het project betrokken.

Geschiedenis vooraf:

Willem Liedel (1713-1777), heer van Well, Bergen en Aijen, kwam in 1771 door overerving van zijn achternicht Odilia van Stepraedt, getrouwd met graaf De Pas de Feuquières, in het bezit van Kasteel Well. Op dat moment werd zijn persoonlijk bezit geschat op meer dan 1 miljoen gulden. Voormalig scheepschirurgijn, was hij door handel rijk geworden in Indië. Hij woonde later aan de Leuvehaven in Rotterdam. Hij huwde in 1771 in Antwerpen met de veel jongere schependochter Theresia Josepha Maria Coget. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Pieter Willem, Maria Anna Theresia Louisa en Willem Joseph George Philip, welke laatste in 1788 op 11-jarige leeftijd overleed. Theresia Coget overleed kort daarna in januari 1789 op 38-jarige leeftijd, zodat de overgebleven twee kinderen al vroeg wees waren en bij familie in Antwerpen ondergebracht werden. Voogd was een broer van hun moeder, kannunik P. J. Coget. De zaken in Well werden door een rentmeester waargenomen. Pieter Willem volgde vanaf 1793 aan de universiteit van Leuven een juristenopleiding en zou zich pas na zijn huwelijk in Wenen in 1798 met Annette von Schloissnigg weer op Kasteel Well vestigen. Inmiddels was het feodale tijdperk voorbij en was hij "gewoon" grootgrondbezitter geworden. Zijn zuster Marianne trouwde in 1802 in Wenen met de broer van Pieter Willem's echtgenote, zodat hier sprake was van een echt kruishuwelijk. Marianne overleed in 1822 in Wenen. Aangezien Pieter Willem's zoon ongehuwd bleef en zijn dochter Sophie al op 15-jarige leeftijd overleed, zijn er alleen nog nakomelingen van de Weense tak Von Schloissnigg-De Liedel.

Baron Pieter Willem de Liedel de Well, geb. te Well, gemeente Bergen (Limburg), 19 mei 1774, overl. aldaar 2 dec. 1852, was de zoon van Willem Liedel en Thérèse Josèphe Marie Coget. Hij werd 14 nov. 1816 door koning Willem I benoemd tot lid der Provinciale Staten van Limburg en door zijn medeleden 15 juli 1826 tot lid van Gedeputeerde Staten en 4 Juli 1827 tot lid der Tweede Kamer gekozen. Met de laatste verkiezing verviel het lidmaatschap der beide andere colleges.

Op 27 sept. 1830 werd hij in het arrondissement Roermond gekozen tot lid van de Belgische nationale vergadering. Op 24 nov. d.a.v. was hij een van de 28 leden, die stemden tegen het (met 161 stemmen vóór aangenomen) voorstel om het huis Nassau voor altijd van den Belgischen troon vervallen te verklaren. Hij werd, toen deze vergadering 21 Juli 1831 uiteenging, niet in een der beide kamers, waaruit de Belgische volksvertegenwoordiging voortaan bestond, gekozen. Toen ingevolge de beschikking der grote mogendheden het oostelijk deel der provincie Limburg tot Nederland terugkeerde, was de Liedel de enige Limburger, die 6 okt. 1840 door de Koning tot lid der Eerste Kamer benoemd werd. Hij was bij de behandeling van de voorstellen tot grondwetsherziening in 1848 een dergenen, die daarmede nagenoeg geheel instemden. Zijn lidmaatschap verviel vanzelf bij de sluiting van de Kamers op 20 dec. 1848 en met het oog op zijn leeftijd wenste hij niet in de nieuwe Eerste Kamer opgenomen te worden. Wel werd hij nog 1 juni 1850 in plaats van zijn overleden zoon, door de ridderschap tot lid der Provinciale Staten van Limburg gekozen, maar ook dit mandaat eindigde automatisch ten gevolge van de provinciale wet in sept. d.a.v. Hij werd in 1822 met de titel baron bij eerstgeboorte in de adelstand verheven. Pieter Willem was 1798 in Wenen getrouwd met Annette von Schloissnigg.Hij overleefde behalve zijn vrouw, die in 1850 overleed, ook zijn twee kinderen, Sophie (1801-1816) en Willem (1799-1849). Tekst: website Archief Well.

Een bijzondere ontdekking

Willem Liedel keert terug op zijn kasteel

Directrice Dulcia Meijers van het Emerson College werpt in haar werkkamer in de toren van het kasteel een kritische blik op het zojuist gearriveerde schilderij uit 1771 van Willem Liedel (1713-1777). Jan Tunnissen uit Boxmeer, die het schilderij ontdekte in een huis van goeie kennissen in Nijmegen, kijkt toe. Hij zorgde ervoor dat het schilderij weer in Well terecht kwam.

Dulcia Meijers "in gesprek" met haar toekomstige hoogweledelgeboren gast Willem Liedel. Links antropoloog Peer Meurkens uit Boxmeer, ook bij het project betrokken.

Onder het toeziend oog van de heren uit Boxmeer onderzoekt Dulcia Meijers de gezondheidstoestand van patiënt Willem Liedel. 

Jan Tunnissen, Dulcia Meijers en Peer Meurkens praten nog even na over hoe alles een vervolg moet krijgen.

Dulcia Meijers maakt nog even wat kiekjes van de toekomstige kasteelbewoner voordat hij weer lekker warm ingepakt wordt. Ze is erg verguld met deze mooie geste van Jan Tunnissen.

Het gehavende schilderij, voordat het voor een grondige restauratiebeurt tijdelijk naar Maastricht verhuist. De witte vlek is overigens van de flits!

Tekst en foto's website Archief Well. Voor meer info klik op de onderstaande link.

http://www.archiefwell.nl/kasteel-well/-historie-kasteel-well/