De RK Volksbond Boxmeer
De RK Volksbond Boxmeer

De RK Volksbond Boxmeer

De Statuten van de RK Volksbond Boxmeer

De Roomsch-Katholieke Volksbond „Sint Petrus", gevestigd te Boxmeer,

Art. 1. Doel. De Roomsch-Katholieke Volksbond „Sint Petrus", gevestigd te Boxmeer, stelt zich ten doel door samenwerking zijner leden in den geest en volgens de beginselen der heilige kerk de geestelijke en stoffelijke belangen der werklieden en kleine burgerij te behartigen en hen te beveiligen tegen de socialistische dwalingen van onzen tijd.

Art. 2. Middelen. Dat doel wil men bereiken door:

a. een openlijk en godsdienstig optreden van den bond als zoodanig bij vergaderingen en feestvieringen van welken aard ook;

b. door heiliging van de zon- en christelijke feestdagen;

c. door op nader te bepalen tijden te houden algemeene  vergaderingen, gewijd aan de belangen van den bond, en door vriendschappelijke bijeenkomsten ter bevordering en instandhouding van een kameraadschappelijken geest onder de leden;

cl. door oprichting en instandhouding van eene kas, die door een bij afzonderlijk reglement te bepalen incasseering en beheer van ook zeer kleine bijdragen, de spaarzaamheid aanmoedigt

en bevordert;

e. door stichting en instandhouding van een fonds ter ondersteuning bij ziekten en ter tegemoetkoming in de begrafeniskosten bij overlijden zijner gewone leden.

Art. 3. Afdeelingen. De Roomsch-Katholieke Volksbond „ Sint Petrus", gevestigd te Boxmeer, voortgekomen uit het in 1804 aldaar opgerichte en in 1897 herstelde houtbewerkersgilde . Sint

Joseph , kan worden ingedeeld in verschillende vakafdeelingen of gilden , die te zamen één geheel uitmaken.

Het houtbewerkersgilde „ Sint Joseph", is bij de oprichting van den bond als daarin bestaande erkend. De vorming van andere vakafdeelingen of gilden in den bond wordt overgelaten aan de vrije keus der leden.

Alvorens echter een nieuw gilde kan geacht worden in den te bestaan, behoeven de oprichters van dat gilde de machtiging van den geestelijken adviseur.

Het lidmaatschap van eene vakafdeeling of gilde in den bond is den leden van dezen wel aangeraden, maar niet verplichtend gesteld. Dus kan men lid zyn van den bond zonder lid te wezen van een daarin bestaand gilde, doch niet omgekeerd.

Een in den bond bestaand of op te richten gilde moet zyn eigen door en uit dezelfs leden gekozen bestuur hebben. De bestuurs-, noch de gewone leden der gilden hebben echter als zoodanig eenig voorrecht. Allen te zamen worden zij gerekend te zijn slechts leden van den voornoemden bond.

Art. 4. Leden. De leden worden onderscheiden in gewone leden, eereleden en donateurs.

Gewone leden kunnen zijn:

a. allen die bij de oprichting van den Roomsch-KatholiekenVolksbond „Sint Petrus'', gevestigd te Boxmeer, lid waren van het houtbewerkersgilde „ Sint Joseph" ;

b. alle Katholieke mannen en jongelingen van welk ambacht

of bedrijf ook, mits zij 1°. in Boxmeer woonachtig zijn; 2'. Den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en 3'. van onbesproken gedrag zgn. Wie gewoon lid van den bond wil worden, heeft zich aan te melden bij een der leden van het bestuur, dat bij meerderheid van stemmen beslist over zijne al of niet aanneming.

Het bestuur is niet verplicht aan wien ook reden op te geven eener mogelijke weigering van een adspirant, maar wel om den afgewezene uiterlijk binnen 4 dagen na die beslissing daarvan

per brief kennis te geven. By aanneming betaalt de als lid aangenomene 25 cents voor statuten en reglement.

Het lidmaatschap van den bond wordt verloren :

1°. wanneer men de gemeente Boxmeer metterwoon verlaat;

2°. wanneer men 6 weken achtereen zijne contributie niet betaald heeft, en

3°. wanneer men door slecht gedrag den bond benadeelt.

Eereleden zijn zij die zich op eene of andere wijze voor den bond verdienstelijk hebben gemaakt en het deswegens door het bestuur aangeboden eerelidmaatschap hebben aanvaard.

Donateurs zijn zij die door eene jaarlijksche bijdrage van ten minste f 2,50 of door eene gift van ten minste f25,00 ineens den bond steunen.

Eereleden en donateurs hebben vrijen toegang tot alle vergaderingen van den bond. Voor het overige zijn zij niet gelijk gerechtigd met de gewone leden.

Art. 5. Bestuur. De Roomsch-Katholieke Volksbond , Sint- Petrus", gevestigd te Boxmeer, wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit minstens 5 eu hoogstens 7 leden, namelijk een

president, een vice-president, een secretaris, een penningmeester,

en 1 of 3 commissarissen. Het ambt van secretaris en dat van penningmeester is vereenigbaar.

Het bestuur wordt ter zijde gestaan door een geestelijk adviseur, benoemd door Z. D. H. den bisschop van 's Hertogenbosch.

De bestuurders worden gekozen door en uit de gewone leden op een by huishoudelijk reglement omschreven wijze. Zij moeten den leeftijd van 25 jaren bereikt hebben.

Zij oefenen hun ambt 2 volle jaren uit.

Van 1899 af treedt jaarlijks de helft van het bestuur volgens rooster af. De aftredenden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

De werkzaamheden aan het beheer verbonden , worden door de bestuursleden onderling verdeeld en gratis verricht.

Alle besluiten van het bestuur worden slechts by meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden genomen.

Alle geschillen, den bond betreffende, zullen onderworpen zijn aan de uitspraak van den geestelijken adviseur. Wanneer deze, de geestelijke adviseur, meent te moeten opkomen tegen een besluit, door het bestuur of door de algemeene vergadering der leden genomen , dan zal de uitvoering van zulk een genomen

besluit moeten geschorst worden en de zaak ter beslissing worden voorgelegd aan den bisschop van 's Hertogenbosch. En aan de uitspraak van Z. D. H. zal de bond zich steeds onvoorwaardelijk

en onmiddellijk onderwerpen.

Art. (5. Algemeene bepalingen. Een huishoudelijk reglement bevat bepalingen nader over de wijze waarop het lidmaatschap van den bond wordt verkregen eu verloren; over het bedrag,

het innen en bewaren der geldelijke bijdragen; over vergaderingen, het uitbrengen en opnemen der stemmen; over het laten opdragen van heilige, missen voor overledene en levende leden van den bond.

Het huishoudelijk reglement der vereeniging mag geene bepalingen bevatten, stijdende met hare statuten.

Art. 7. Slotbepalingen. Veranderingen in deze statuten kunnen niet gebracht worden , tenzij bij besluit van een daartoe expresselijk te beroepen algemeene vergadering en wel met twee derden der stemmen van de ter vergadering aanwezige leden.

Wijzigingen in de statuten treden niet in werking, alvorens daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen. Ingeval het aantal leden van den Roomsch-Katholieken Volksbond „Sint Petrus", gevestigd te Boxmeer, daalt tot minder dan 15 leden, houdt de bond op te bestaan. De eventueelezuivere baten worden alsdan uitgekeerd aan eene liefdadige instelling op aanwijzing van Z. D. H. den bisschop van 's Hertogenbosch.

De Roomsch-Katholieke Volksbond „Sint-Petrus", gevestigd te Boxmeer, is opgericht 27 Februari 1898 en aangegaan van af dien datum voor deu tijd van 29 jaren, dus tot 27 Februari 1927.

(Volgen de onderteekeningen.)

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 14 Mei 1900 n". 77.

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

COET v. D. LINDEN.