IJsvereniging Boxmeer 1918
IJsvereniging Boxmeer 1918

IJsvereniging Boxmeer 1918

Op 5 januari 1918 werd in Boxmeer de " IJsvereeniging Boxmeer" opgericht,

Uit het Boxmeers Weekblad van toen:

IJsvereeniging.

Op initiatief van den heer A. Veenhoven werd zaterdagavond in het Hotel „Het Rad' in Boxmeer een zeer druk bezocbte bijeenkomst gehouden om te geraken tot de oprichting eener ijsvereeniging. De bestuurskeuze had tot uitslag dat gekozen werden de heeren : A Veenhoven, voorzitter, J. Althuizen, onder- voorzitter, W. van Griensven, secretaris L. Jansen, penningmeester en tot commissarissen de heeren G. Hiemstra, A. H, Molmans, H. Huibers en J. Hutten.

Het aantal leden bedraagt reeds ruim 100, terwijl de vereeniging gesteund wordt door een 40 tal donateurs. Het voorloopig bestuur heeft zijn pogingen dus met gunstigen uitslag bekroond gezien, en de samenstelling van het huidige bestuur wettigt de verwachting, dat de “IJsvereeniging Boxmeer" aan ieder, die van ijssport houdt, veel genot zal verschaffen.

Door een goede regeling en het schoon houden der banen was de drukte op „de Meer" op Nieuwjaarsdag groot. Vele honderden hebben zich dien middag kostelijk vermaakt en getoond, dat in Boxmeer de ijssport hoog aangeschreven staat en door velen met succes wordt beoefend. 

Naar we nader vernemen is het bestuur der ijsvereeniging er in geslaagd, het recht te verkrijgen om den toegang tot de ijsbanen op „de Meer" te verbieden, als het Bestuur zulks gewenscht acht, hetzij voor instandhouding der banen, hetzij ter voorkoming van ongelukken, terwijl tijdens de te houden wedstrijden het gedeelte ten Noorden of ten Zuiden der brug voor niet- leden slechts tegen betaling van entree toegankelijk zal gesteld kunnen worden.

Er werd zelfs een Clublied geschreven:

In de advertentie van 21 december speelde firma Horleman hier handig op in.

Wij zoeken oude foto's van ijspret  op de Meer en de Huttense Kuul.

Willy Theunissen heeft al een mooie foto gestuurd, waarvoor dank: reijnen-oonk@hetnet.nl