Laren helpt Boxmeer in 1945
Laren helpt Boxmeer in 1945

Laren helpt Boxmeer in 1945

Boxmeers Weekblad van 25 augustus 1945

Laren helpt Boxmeer. Tijdens het af drukken van dit blad arriveerde een colonne vrachtauto's, vol- geladen met meubels uit Laren. De gemeentenaren, die van de komst dezer colonne op de hoogte waren gesteld, hadden spontaan de vlag uitgestoken, waardoor de gemeente een feestelijk aanzien had. Voor het binnentrekken werden de welkome gasten toegesproken door den Burgemeester, die met vertegenwoordigers van „Boxmeer Vooruit" ter begroeting aanwezig was. Op een en ander komen wij in ons volgend nummer uitvoeriger terug

Boxmeers Weekblad van 2 september 1945

Toen na de evacuatie de bewoners onzer gemeente naar hun huizen terugkeerden en daar zeer veel vermisten, hebben de verzuchting geslaakt: Wanneer zullen wij weer in het bezit van het "oog noodige komen. Dit is eerder gebeurd dan men had durven hopen.

Koopen kon men het niet, want er was nergens voorraad. Maar de actie „Zuid helpt Noord", die zoo schitterend slaagde en die redding bracht aan de bewoners boven de rivieren, die geruimen tijd honger hadden geleden, wekte reactie op. Zij werd omgezet in een actie „Noord helpt Zuid".

In elke plaats van beteekenis ging men meubels, linnengoed, beddegoed enz. inzamelen, en brengen naar de geteisterde gebieden in het Zuiden. Laren en omgeving, 's Graveland, Ankeveen en meerdere andere plaatsen adopteerden o.a. Boxmeer. De resultaten van hun inzamelingen hebben wij gezien.

 

Volle vrachtauto’s zijn naar onze gemeente gegekomen. In het vorige nummer hebben wij reeds vertelt van een ruime zending goederen uit 's Graveland en daarvoor de bevolking dank gebracht. Vrijdag 24 Augustus kwam vanuit Laren de eerste groote zending. Deze dag heeft men tot een feestdag gemaakt, Waartoe alle reden bestond. De vlaggen kwamen te voorschijn en iedereen was in opgewekte stemming. Tegen den middag reden de wagens binnen. Hun begeleiders waaronder ook de Burgemeester van Laren, de heer van Nispen tot Sevenaer, werden hartelijk begroet door onzen Burgemeester, benevens door verte- genwoordigers van Nederlands Volksherstel en Boxmeer Vooruit. Zij werden door de gemeente rondgeleid en namen in oogenschouw wat er in Boxmeer gedurende den afgeloopen winter is gebeurd. In allerijl had Boxmeer Vooruit gezorgd voor een diner in Hotel Huibers. Dank zij de medewerking van velen, die hun dank aan Laren wilden betuigen, konden verschillende gerechten worden aangeboden, die alle eer werden aangedaan en waarvoor ,,Tante Jes" een extra dankwoord in ontvangst had te nemen. Tijdens het diner werd het woord gevoerd door den Burgemeester en den heer B. Groenewoud als voorzitter van Boxmeer Vooruit. Aan het einde sprak de Burgemeester van Laren een hartelijk woord van dank voor de gulle ont vangst, die men lang in gedachten zal houden. In den loop dezer week kwam een tweede groote zending goederen uit 's Graveland en Ankeveen. Ook thans werden de begeleiders verwelkomd en kon men dezen een Brabantsche koffie- tafel aanbieden. Over de ontvangst en 't onthaal bij de ingezetenen waar zij gedurende den nacht zouden verblijven, hoorden wij uitbundigen lof. Ook Laren was dezer dagen weer van de partij en men kan hiervan nog meer verwachten, terwijl ook Huizen de resultaten van zijn inzameling voor een deel naar Boxmeer zal zenden. Al met al, Boxmeer wordt flink geholpen. Degenen die met de uitreiking zijn belast hebben handen vol werk en verdienen lof. Boxmeer zal zijn helpers uit het Noorden niet vergeten, terwijl deze omgekeerd hebben toegezegd er naar te hunkeren de kennismaking op andere wijze nog eens te vernieuwen.