Onderwijs
Onderwijs

Onderwijs

De eerste onderwijzer, wiens schriftelijke aanstelling te Boxmeer bewaard is gebleven, heette Anselmus Huberts. Hij was uit Grave afkomstig. In 1605 werd hij door schout, schepenen en gezworenen van Boxmeer aangenomen om:

 

"mitt alle nerstigheid dye kynder in godes vresen und goode discipline nae syn beste vermeugen institueren, lehren und optrecken daervan ehr tot salaris soll hebben, soo van St. Petrus verdienst als lewspacht twintich mate rogge, Mercher maet, noch dry phil. gulden van St. Petrus verdienst und acht gulden van dye schemel nabuyren kinder" enz.

Anselmus Huberts had dus tot taak de Boxmeerse kinderen tot o.a. godvrezende en gedisciplineerde burgers op te voeden. Hij kreeg daarvoor uit de inkomsten van het St. Petrusaltaar in de kerk 20 maten rogge, 3 Philips-gulden en mocht aan de arme kinderen uit de buurt voor zijn onderwijs 8 gulden vragen. Dit alles op jaarbasis. Behalve schoolmeester was Anselmus ook koster en organist in de kerk. In 1615 bekleedde hij alleen nog de funktie van koster en organist. In 1635 stierf hij aan de pest.

Jan Sieben.

lees meer op internet

Zie ook het artikel van Van Beurden onder de naam; Het schoolwezen te Boxmeer.