Kasteel De Voirt Groeningen
Kasteel De Voirt Groeningen

Kasteel De Voirt Groeningen

De Voirt was het stamkasteel van de adellijke familie Van de Voirt. Het kasteel was oorspronkelijk omgeven door een gracht en wallen. Bij het kasteel hoorden een aantal bijgebouwen, zoals de Spycker of 's-Hertogentoren. De Spycker was een jacht- en opslaghuis van de Hertog van Brabant.

Het goed de Voirt wordt vermeld in een acte van 1532, twee brieven en drie transfixen. Één van deze (is niet duidelijk welke) wordt geciteerd in artikel Taxandria, 1926: 'uuter huys ende hoefstat mit den gansen alingen thobehoiren, geheyten die Voert, daar Zweer ende Geerthuidt, eheluyde, huyden dat um des brieffs wonende sijn'.

Bezitsgeschiedenis
De oudste vermelding dateert uit 1532. Het huis werd waarschijnlijk gebouwd door de familie Van de Voirt. Later ging het over naar verschillende andere families, o.a. Collart van Lynden en Van Raveschoot van Capelle. De laatste voegt het toe aan het tegenover gelegen 's-Hertogentoren. In 1711 werd het huis gekocht door de Venlose burgemeester Arnoud Bloemarts [Van der Wielen].

Historische betekenis
Waarschijnlijk gering, hoewel het wel op een strategische plaats lag [Van der Wielen].

Bouwgeschiedenis
Het kasteel stamt uit de late middeleeuwen. De oudste vermelding dateert uit 1532. In 1711 werd het omschreven als 'het adelijck huijs ofte casteel te Vierlingsbeek, genampt De Voirt, mit sijne graften, visscherijen, plantagien, boomgaard, hof en onderste bouwhof groot hondert kleine morgen bouwlant en 36 kleine morgen weilant, 10 morgen tienderij enz.'. Aan het einde van de achttiende eeuw raakt het huis steeds verder in verval omdat de pachtinkomsten niet genoeg zijn om het huis te onderhouden. In 1806 werd besloten het huis af te breken. De toren en de voorpoort bleven staan en waren in 1860 nog te zien. In de loop van de tijd verdwenen die ook [Van der Wielen].